Abizen gabekoak. XVI. mendea (eu): Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

28 April 2022

3 January 2022

8 December 2021

5 December 2021

4 December 2021

  • curprev 23:4323:43, 4 December 2021Jcao talk contribs 2,404 bytes +2,404 Orria sortu da. Edukia: Azken mendeetan, pertsonak identifikatzeko izena eta bi abizenak erabili izan dira: bataio agiriak, ezkontzak, kontratuak, salerosketak, salaketak, testamentuak, heriotz a...